Santuario di Yokoyama Ishigami

La pietra di Kiyomasa ②

Pietra Kiyomasa ①

Tempio Shima Kokubunji

Santuario di Ugata ②

Santuario di Ugata①

Jizo sudato②